FANDOM


Jar of Greed
(ごう)(よく)(かめ)
JarofGreed-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Bình Tham Lam
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくな
かめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
な瓶
かめ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōyoku na Kame
 Tên Hàn 욕망의 단지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83968380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.