Jam Breeding Machine
  • Nhật: スライム増殖炉
  • Kana: スライムぞうしょくろ
  • Romaji: Suraimu Zōshokuro
  • Việt: Máy Sản Sinh Chất Lỏng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Loại Hiệu ứng

Một lần mỗi lượt, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Slime Token" (Thủy Sinh/THỦY/Cấp 1/CÔNG 500/THỦ 500) trong Thế Công lên sân của bạn. Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Lật mặt bất kỳ quái thú khác (trừ các Slime Token), hủy lá này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jam Breeding Machine Once a turn, Special Summon 1 "Slime Token" (Aqua-Type/WATER/LEVEL 1/ATK 500/DEF 500) in Attack Position to your side of the field. When you Normal Summon or Flip Summon any other monster (except Slime Tokens), destroy this card.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.