FANDOM


J.E.L.L.Y. Cannon System
心太砲式(トコロテンホウシキ)
 Tên Việt Hệ Thống THẠCH Pháo
 Tên Nhật (Kana)
心太砲式
トコロテンホウシキ
 Tên Nhật (Chuẩn) 心太砲式
トコロテンホウシキ
 Tên Nhật (rōmaji) Tokoroten Hōshiki
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.