FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:04, ngày 28 tháng 11 năm 2017Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (2.946 byte) (+2.946)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | ja_name = {{Ruby|聖|せい}}{{Ruby|騎|き}}{{Ruby|士|し}}の{{Ru…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.