FANDOM


Iron Knight of Revolution
IronKnightofRevolution-2017-EN-EScR-UE
 Tên Việt Thiết Kỵ Sĩ Nổi Loạn
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 2400 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.