Iron Chain Snake
C・スネーク
IronChainSnake.jpg
Nhóm liên quan Iron Chain
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 800/1200
Mã số 80769747
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn, bạn có thể trang bị lá bài này cho 1 quái thú mặt-ngửa đối thủ của bạn điều khiển. Quái thú đó bị giảm 800 ATK. Khi nó bị hủy bởi chiến đấu và bị đưa xuống Mộ, người điều khiển lá bài đó đưa từ đầu Bộ bài chính của họ xuống Mộ bài số lá bài bằng với Cấp sao của nó.
English Description
During your Main Phase, you can equip this card to 1 face-up monster your opponent controls. That monster loses 800 ATK and DEF. When it is destroyed by battle and sent to the Graveyard, its controller sends cards equal to its Level from the top of their Deck to the Graveyard.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.