FANDOM


Iron Chain Repairman
C・リペアラー
123456
Nhóm liên quan Iron Chain
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/1200
Mã số 53274132
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi thẻ này tiêu diệt một quái thú bởi chiến đấu và đưa nó xuống Mộ, gây 300 điểm thiệt hại cho đối thủ. Một lần mỗi lượt, bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn "Iron Chain" từ Mộ, ngoại trừ "Iron Chain Repairman". Thẻ nay không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt khả năng này.
English Description
When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard, inflict 300 damage to your opponent. Once per turn, you can Special Summon 1 Level 4 or lower "Iron Chain" monster from your Graveyard, except "Iron Chain Repairman". This card cannot attack the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.