FANDOM


Iron Chain Dragon
C・ドラゴン
IronChainDragon.jpg
Nhóm liên quan Iron Chain
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/1300
Mã số 19974580
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác-Tuner

Bạn có thể loại ra ngoài tất cả quái thú "Iron Chain" từ Mộ bài và lá bài này tăng 200 ATK ứng với mỗi thẻ bị loại ra ngoài, cho đến Lượt Kết thúc. Khi lá bài này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ, đưa 3 lá bài từ đầu Bộ bài Chính của đối thủ xuống Mộ bài.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

You can remove from play all "Iron Chain" monsters from your Graveyard to have this card gain 200 ATK for each card removed, until the End Phase. When this card inflicts Battle Damage to your opponent, send the top 3 cards of your opponent's Deck to the Graveyard.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.