Iron Chain Coil
C・コイル
IronChaiCoil.jpg
Nhóm liên quan Iron Chain
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 1100/1600
Mã số 53152590
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể Chọn 1 quái thú "Iron Chain" bạn điều khiển để lá bài đó tăng 300 ATKDEF miễn lá bài này còn trên sân mặt-ngửa.
English Description
Once per turn, you can select 1 "Iron Chain" monster you control to have it gain 300 ATK and DEF as long as this card is face-up on the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.