FANDOM


Inzektor Sword - Zektkaliber
甲虫装機の魔剣 ゼクトキャリバー
InzektorSwordZektkaliber-ORCS-EN-UR-UE
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 16550875
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho một quái thú "Inzektor". Nó tăng 800 ATKDEF. Khi lá bài mặt-ngửa này trên sân được đưa vào Mộ bài: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 800 ATK and DEF. When this face-up card on the field is sent to the Graveyard: Target 1 "Inzektor" monster in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.