FANDOM


Inzektor Orb
甲虫装機の宝珠
Orcs-en070
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 38643567
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nó nhận thêm 500 ATKDEF. Khi có chính xác 1 quái thú "Inzektor" bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu bởi một hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể gửiBài Trang bị này vào Mộ bài; vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
English Description
Target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card to that target. It gains 500 ATK and DEF. When exactly 1 "Inzektor" monster you control is targeted by a card effect (except during the Damage Step): You can send this Equip Card to the Graveyard; negate that effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.