FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:29, ngày 15 tháng 9 năm 2014Trydungnguyen (tường | đóng góp)‎ . . (1.296 byte) (+1.296)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “ {{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = Inzektor Hornet |tennhat = 甲虫装機 ホーネット |hinhanh = InzektorHornet-ORCS-EN…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.