Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Inzektor Hornet
甲虫装機 ホーネット
InzektorHornet-ORCS-EN-SR-1E.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 500/200
Mã số 69207766
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài của bạn cho lá bài này. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, Cấp độ của nó tăng thêm 3, đồng thời nó nhận thêm ATKDEF của lá bài này. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể gửiBài Trang bị này vào Mộ bài để chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy mục tiêu đó.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 3, also it gains ATK and DEF equal to this card's ATK and DEF. While this card is equipped to a monster: You can send this Equip Card to the Graveyard to target 1 card on the field; destroy that target.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa