FANDOM


Inzektor Hopper
甲虫装機 ホッパー
InzektorHopper-ORCS-EN-R-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1700/1400
Mã số 52601736
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài của bạn cho lá bài này. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, Cấp độ của nó tăng thêm 4. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể đưaBài Trang bị này vào Mộ bài; quái thú đã được trang bị có thể tấn công trực tiếp đối phương tại lượt này. Các quái thú khác không thể tấn công tại lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 4. While this card is equipped to a monster: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster it was equipped to can attack your opponent directly this turn. Other monsters cannot attack the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.