FANDOM


Inzektor Giga-Mantis
甲虫装機 ギガマンティス
InzektorGigaMantis-ORCS-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 2400/0
Mã số 94573223
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay bạn cho quái thú đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, ATK gốc của quái thú đó trở thành 2400. Nếu lá bài này được đưa vào Mộ bài trong khi đã được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" trong Mộ bài của bạn ngoại trừ "Inzektor Giga-Mantis"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Hiệu ứng này của "Inzektor Giga-Mantis" chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lượt.
English Description
You can target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card from your hand to that target. While this card is equipped to a monster, that monster's original ATK becomes 2400. If this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster: You can target 1 "Inzektor" monster in your Graveyard except "Inzektor Giga-Mantis"; Special Summon that target. This effect of "Inzektor Giga-Mantis" can only be used once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.