FANDOM


Inzektor Giga-Cricket
甲虫装機 ギガグリオル
InzektorGigaCricket-GAOV-EN-R-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 2000/1300
Mã số 65844845
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể trục xuất 1 quái thú Loại-Insect từ Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ bài cho quái thú đó. Hiệu ứng này của "Inzektor Giga-Cricket" chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, ATK gốc của quái thú đó trở thành 2000, và nếu nó tấn công một quái thú ở Thế Thủ, gây Thiệt hại Chiến đấu xuyên giáp cho đối phương.
English Description
If this card is in your Graveyard: You can banish 1 Insect-Type monster from your Graveyard to target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card from the Graveyard to that target. This effect of "Inzektor Giga-Cricket" can only be used once per turn. While this card is equipped to a monster, that monster's original ATK becomes 2000, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.