FANDOM


Inzektor Gauntlet
甲虫装機の手甲
InzektorGauntlet-GAOV-EN-C-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 00259314
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nó nhận thêm 1000 DEF, và không thể bị tiêu diệt bởi các hiệu ứng bài của đối phương.
English Description
Target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card to that target. It gains 1000 DEF, and cannot be destroyed by your opponent's card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.