Inzektor Firefly
甲虫装機 リュシオル
InzektorFirefly-GAOV-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 66066482
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài cho lá bài này. Nếu một lá bài "Inzektor" trang bị cho lá bài này: Bạn có thể xem tất cả các bài Úp mà đối phương điều khiển. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, Cấp độ của quái thú đó tăng thêm 1, đồng thời nó nhận thêm ATKDEF của lá bài này.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. If an "Inzektor" card equips to this card: You can look at all Set cards your opponent controls. While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 1, also it gains ATK and DEF equal to this card's ATK and DEF.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.