Inzektor Exa-Stag
甲虫装機 エクサスタッグ
Inzektor exa stag by grezar-d682qz4.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Insect/Xyz/Effect
ATK/DEF 800/800
Mã số 26211048
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 5 Loại-Insect
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển hoặc trong Mộ bài của họ; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận ATKDEF bằng với một nửa ATK gốcDEF gốc của các quái thú đã được chọn.
English Description
2 Level 5 Insect-Type monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster your opponent controls or in their Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster(s) equipped by this effect.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.