FANDOMInzektor Exa-Beetle
甲虫装機 エクサビートル
InzektorExaBeetle-ORCS-EN-ScR-UE
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Insect/Xyz/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 44505297
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 6
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ bài của đôi bên; trang bị quái thú đó cho lá bài này. Lá bài này nhận ATKDEF bằng với một nửa ATK gốcDEF gốc của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn mục tiêu 1 lá bài mặt-ngửa trên mỗi phần sân; đưa các mục tiêu đó vào Mộ bài.
English Description
2 Level 6 monsters
When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.