FANDOM


Inzektor Earwig
甲虫装機 ウィーグ
InzektorEarwig-GAOV-EN-C-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 38450736
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài cho lá bài này. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, quái thú đó nhận ATKDEF bằng với ATK và DEF của lá bài này. Khi lá bài này được gửi vào Mộ bài trong khi đã được trang bị cho một quái thú: Quái thú đã được trang bị bởi lá bài này nhận 1000 ATK, cho tới Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. While this card is equipped to a monster, that monster gains ATK and DEF equal to this card's ATK and DEF. When this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster: The monster this card was equipped to gains 1000 ATK, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.