Inzektor Dragonfly
甲虫装機 ダンセル
InzektorDragonfly-ORCS-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1000/1800
Mã số 68184115
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Inzektor" từ tay hoặc Mộ bài cho lá bài này. Nếu một hoặc nhiều Bài Trang bị được gửi vào Mộ bài của bạn trong khi đã được trang bị cho lá bài này (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Inzektor" từ Bộ bài chính của bạn, ngoại trừ "Inzektor Dragonfly". Khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, Cấp độ của quái thú đó tăng thêm 3.
English Description
Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. If an Equip Card(s) is sent to your Graveyard while equipped to this card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Inzektor" monster from your Deck, except "Inzektor Dragonfly". While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 3.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.