FANDOM


Inzektor Crossbow - Zektarrow
甲虫装機の魔弓 ゼクトアロー
InzektorCrossbowZektarrow-GAOV-EN-R-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 87047074
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho một quái thú "Inzektor". Nó nhận 500 ATK. Đối phương không thể kích hoạt các lá bài hoặc các hiệu ứng để phản ứng lại sự kích hoạt các hiệu ứng của quái thú được trang bị.
English Description
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 500 ATK. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of the equipped monster's effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.