Inzektor Axe Zektahawk
甲虫装機の魔斧 ゼクトホーク
InzektorAxeZektahawk-ORCS-EN-SR-1E.jpg
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 87973893
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho một quái thú "Inzektor". Nó nhận 1000 ATK. Khi quái thú được trang bị tuyên bố tấn công, đối phương không thể kích hoạt các Bài Phép/Bài Bẫy.
English Description
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 1000 ATK. When the equipped monster declares an attack, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.