FANDOM


Invocation
(しょう)(かん)()(じゅつ)
Invocation-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkan Majutsu
 Tên Nhật (Dịch) Magic Art of Invocation
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74063034
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.