FANDOM


Inverse Universe
反転世界
InverseUniverse
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 79161790
Mô tả Hiệu ứng
Chuyển đổi ATKDEF của tất cả Quái thú Hiệu ứng mặt-ngửa trên sân.
English Description
Switch the ATK and DEF of all face-up Effect Monsters on the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.