FANDOM


Interrupted Kaiju Slumber
(さまた)げられた(かい)(じゅう)(ねむ)
InterruptedKaijuSlumber-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
さまたげられた
かい
じゅうの
ねむり
 Tên Nhật (Chuẩn)
さまた
げられた壊
かい
じゅう
の眠
ねむ
 Tên Nhật (rōmaji) Samatagerareta Kaijū no Nemuri
 Tên Hàn 방해받은 파괴수의 잠
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99330325
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.