FANDOMInstant Tune
  • Nhật: インスタント・チューン
  • Romaji: Insutanto Chūn
  • Việt: Điều Phối Tức Thời
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Có thể được kích hoạt trong lượt khi một quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ. Xem lá này như quái thú điều phối 1 Cấp sao và đồng bộ với một quái thú trên sân của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Instant Tune Can be activated on a turn when a monster has been Special Summoned to your opponent's field. Treat this card as a Level 1 tuner monster and synchronize with a monster on your field.
Nhật 相手場にモンスターが特殊召喚したターンに発動可能 このカードをレベル1のチューナーとして自分場のモンスターとシンクロできる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.