FANDOM


Instant Neo Space
インスタント・ネオスペース
InstantNeoSpace
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 11913700
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho Quái thú Dung hợp có ghi "Elemental HERO Neos" làm Nguyên liệu Dung hợp. Nó không thể kích hoạt hiệu ứng xáo trộn chính nó vào lại Extra DeckLượt Kết thúc. Nếu quái thú được trang bị lá bài này rời khỏi sân chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO Neos" từ tay, Bộ bài hoặc Mộ bài của bạn.
English Description
Equip only to a Fusion Monster that lists "Elemental HERO Neos" as a Fusion Material Monster. It does not have to activate its effect during the End Phase to shuffle itself into the Extra Deck. If the equipped monster leaves the field: You can Special Summon 1 "Elemental HERO Neos" from your hand, Deck, or Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.