FANDOMInstant Mask Change
  • Nhật: モーメント・マスク・チェンジ
  • Romaji: Mōmento Masuku Chenji
  • Việt: Thay Đổi Mặt Nạ Khẩn Cấp
Khác:
Moment Mask Change
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Loại Hiệu ứng

Trong Giai đoạn Chiến đấu, gửi 1 quái thú "Masked HERO" từ tay của bạn vào Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Masked HERO" Cấp 8 cùng Hệ. (Việc Triệu hồi Đặc biệt này được xem là Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change".)

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Instant Mask Change During the battle phase, send one Masked HERO from your hand to the Graveyard and transformation summon a Level 8 Masked HERO of the same attribute.
Nhật バトル中手札の(マスクド)HERO(ヒーロー)
1体を墓地に送り
その(マスクド)HERO(ヒーロー)と同じ属性で
★8の(マスクド)HERO(ヒーロー)
変身召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.