FANDOM


Instant Fusion
簡易融合(インスタントフュージョン)
InstantFusion-LED2-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Tức Thời
 Tên Nhật (Kana)
簡易融合
インスタントフュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 簡易融合
インスタントフュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Insutanto Fyūjon
 Tên Hàn 인스턴트 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01845204
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.