FANDOM


Infinite Cards
()(げん)()(ふだ)
InfiniteCardsRP02-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
げんの
ふだ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の手
ふだ
 Tên Hàn 무한의 패
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 94163677
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.