FANDOM


Infernoid Patrulea
インフェルノイド・アスタロス
InfernoidPatrulea-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・アスタロス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 0
 Mã số 89423971
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.