Infernoid Onuncu
インフェルノイド・ネヘモス
InfernoidOnuncu-SECE-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật インフェルノイド・ネヘモス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 14799437
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.