Inferno Fire Blast
黒炎弾
InfernoFireBlast.png
Nhóm liên quan Red-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 52684508
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 "Red-Eyes B. Dragon" ngửa-mặt bạn điều khiển; gây thiệt hại cho đối phương bằng điểm Tấn công gốc của nó. "Red-Eyes B. Dragon" không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.
English Description
Target 1 face-up "Red-Eyes B. Dragon" you control; inflict damage to your opponent equal to its original ATK. "Red-Eyes B. Dragon" cannot attack the turn you activate this card.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.