FANDOM


Infernity Launcher
インフェルニティガン
InfernityLauncher
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 66957584
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể đưa 1 quái thú "Infernity" từ tay bạn vào Mộ bài. Nếu không còn lá bài nào trên tay bạn, bạn có thể đưa lá này vào Mộ bài để chọn lên đến 2 quái thú "Infernity" trong Mộ bài của bạn và Triệu hồi Đặc biệt chúng.
English Description
Once per turn, you can send 1 "Infernity" monster from your hand to the Graveyard. If there are no cards in your hand, you can send this card to the Graveyard to select up to 2 "Infernity" monster(s) in your Graveyard and Special Summon them.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.