Infernity Avenger
インフェルニティ・リベンジャー
300px-InfernityAvenger-TSHD-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 85475641
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi 1 quái thú bạn điều khiển, trừ "Infernity Avenger", bị tiêu diệt bởi chiến đấu do quái thú của đối phương và đưa xuống Mộ bài, khi bạn không có lá bài nào trên tay, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ dưới mộ. Trong khi đó, cấp độ của lá bài này bằng với cấp độ của quái thú bị tiêu diệt.
English Description
When a monster you control, except "Infernity Avenger", is destroyed by battle with an opponent's monster and sent to the Graveyard, while you have no cards in your hand, you can Special Summon this card from your Graveyard. In that case, the Level of this card is equal to the Level of your destroyed monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.