FANDOM


Infernity Archer
インフェルニティ・アーチャー
300px-InfernityArcher-CBLZ-EN-R-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 2000/1000
Mã số 18724123
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không có bài trên tay, lá bài này có thể Tấn công trực tiếp đối thủ.
English Description
If you have no cards in your hand, this card can attack your opponent directly.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.