FANDOM


In Touch with the Cosmos
()(ちゅう)との(こう)(しん)
InTouchwiththeCosmos-DP24-JP-OP
 Tên Việt Liên Lạc Vũ Trụ
 Tên Nhật (Kana)
ちゅうとの
こう
しん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちゅう
との交
こう
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Uchū to no Kōshin
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.