FANDOM


Immortal Class
 • Nhật:
  めつ
  かい
  きゅう
 • Kana:
  めつ
  かい
  きゅう
 • Romaji: Fumetsu Kaikyū
 • Việt: Cấp Bậc Bất Diệt
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Immortal Class Tribute 2 monsters. Special Summon 1 Level 7 or higher monster from your Graveyard, ignoring the Summoning conditions.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.