FANDOM


Illusion Magic
イリュージョン・マジック
IllusionMagic-TDIL-EN-R-1E
 Tên Việt Ma Thuật Ảo Ảnh
 Tên Nhật イリュージョン・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Iryūjon Majikku
 Tên Hàn 일루전 매직
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 73616671
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.