FANDOMIllusion
 • Nhật:
  げん
  わく
 • Kana:
  げん
  わく
 • Romaji: Genwaku
 • Việt: Tà Chú
Khác:
Bewitchment
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Khi quái thú "Vision HERO" ở trên sân, chia đôi CÔNG của 1 quái thú đối thủ điều khiển.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Illusion When a Vision Hero is on the field, halve the ATK of one of your opponent's monsters.
Nhật (ヴィジョン)HERO(ヒーロー)上にいる時相手モンスター1体の攻撃力を半分にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.