Ice Hand
アイス・ハンド
IceHand.png
Nhóm liên quan Nhóm Hand
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1400/1600
Mã số 95929069
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này thuộc sở hữu của bạn bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy họ điều khiển; hủy mục tiêu đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Hand" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle, or by card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card they control; destroy that target, then you can Special Summon 1 "Fire Hand" from your Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.