FANDOMIce Block
  • Nhật: アイス・ブロック
  • Romaji: Aisu Burokku
  • Việt: Khối Băng
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Phủ nhận tấn công và khiến cho quái thú đang tấn công không thể chuyển sang Thế Thủ. Nó không thể tuyên bố tấn công cho đến Giai đoạn Kết thúc của lượt kế tiếp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ice Block Negates an attack and renders the attacking monster unable to switch into Defense Position. It may not declare an attack until the End Phase of the next turn.
Nhật 攻撃無効にし、そのモンスター守備表示できず、次のターンエンドフェイズまで攻撃宣言できない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.