Ice Beast Zerofyne
(れい)(ちょう)(じゅう)シルフィーネ
IceBeastZerofyne-LTGY-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
れい
ちょう
じゅうシルフィーネ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
ちょう
じゅう
シルフィーネ
 Tên Nhật (rōmaji) Reichōjū Shirufīne
 Tên Nhật (Dịch) Sylphine, the Sub-Zero Bird Beast
 Tên Hàn 영조수 실피네
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2200
 Mã số 86848580
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.