FANDOMIce Barrier
 • Nhật:
  ひょう
  けっ
  かい
 • Kana:
  ひょう
  けっ
  かい
 • Romaji: Hyōkekkai
 • Việt: Băng Thuẫn
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Giảm CÔNG của một quái thú đang tấn công về 0. Quái thú đó không thể chuyển sang Thế Thủ và không thể sử dụng hiệu ứng của nó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ice Barrier Reduces the ATK of one attacking monster to 0. The monster is unable to switch into Defense Mode and cannot use its effect.
Nhật 攻撃モンスター1体は攻撃力が0になり表示形式も変更できずその効果も使えない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.