FANDOM


I:P Maskerena
(アイ)(ピー)マスカレーナ
 Tên Việt Kẻ Giả Mạo I:P
 Tên Nhật (Kana)
アイ:
ピーマスカレーナ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アイ
:P
ピー
マスカレーナ
 Tên Nhật (rōmaji) Ai:Pī Masukarēna
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 800 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.