FANDOM


Hysteric Sign
ヒステリック・サイン
HystericSign
Nhóm liên quan Harpie
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 19337371
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được kích hoạt: Lấy 1 "Elegant Egotist" từ Bộ bài hoặc từ Mộ bài của bạn lên tay. Vào Lượt Kết thúc của lượt lá này đã đưa từ sân hoặc từ tay vào Mộ bài: Lấy lên đến 3 lá bài "Harpie" khác tên từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 hiệu ứng của "Hysteric Sign" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt.
English Description
When this card is activated: Add 1 "Elegant Egotist" from your Deck or Graveyard to your hand. During the End Phase of the turn this card was sent from the field or hand to the Graveyard: Add up to 3 "Harpie" cards with different names from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Hysteric Sign" effect per turn, and only once that turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.