FANDOM


Hyper Psychic Blaster/Assault Mode
ハイパーサイコガンナー/バスター
HyperPsychicBlasterAssaultMode
Nhóm liên quan Assault Mode
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 3500/3000
Mã số 37169670
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Thường hay Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ dùng "Assault Mode Activate". Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, tại cuối Bước Thiệt hại, gây ra thiệt hại cho đối phương bằng với điểm Phòng thủ của quái thú đó và bạn sẽ nhận thêm số điểm bằng với điểm Tấn công của quái thú đó vào Điểm Gốc của bạn. Khi lá bài này bị tiêu diệt khi đang ở trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Hyper Psychic Blaster" từ Mộ bài của bạn.
English Description
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with "Assault Mode Activate". If this card battles a monster, at the end of the Damage Step, inflict damage to your opponent equal to that monster's DEF and gain Life Points equal to its ATK. When this card on the field is destroyed, you can Special Summon 1 "Hyper Psychic Blaster" from your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.