FANDOM


Hyper Psychic Blaster
ハイパーサイコガンナー
HyperPsychicBlaster
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Synchro/Effect
ATK/DEF 3000/2500
Mã số 95526884
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Psychic-Type

Trong chiến đấu khi mà lá bài này đang tấn công và quái thú ở thế Phòng thủđiểm Phòng thủ thấp hơn điểm Tấn công của lá bài này, gây ra số điểm thiệt hại như là Thiệt hại Chiến đấu bằng vào điểm chênh lệch giữa điểm Tấn công của lá này và điểm Phòng thủ của lá kia cho đối phương. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở thế Phòng thủ có điểm Phòng thủ ít hơn điểm Tấn công của lá này, nhận thêm vào Điểm Gốc bằng số điểm chênh lệch giữa điểm Tấn công của lá này và điểm Phòng thủ của lá kia cho đối phương.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner Psychic-Type Monsters

During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent. If this card attacks a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, gain Life Points equal to the difference at the end of the Damage Step.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.